کلید فولاد و مواد Total Materia چند سری وبینار با موضوعات مختلف از معرفی مقدماتی و کاربردهای نرم افزار تا معرفی ماژول ها به طور عمیق ارائه می کند. در این وبینارها، نکات و راهنمایی های مفیدی در مورد نرم افزار مطرح می شود.
Webinar Image

Introduction to Total Materia Integrator

NEW product from Total Materia! See how to quickly and simply create a private database of your own materials, combine your data with a library of over 450,000 materials, and utilize key functionalities to help make smarter engineering decisions.

چه کسانی باید شرکت کنند
تیم های کارشناسی مواد, کارشناسان خرید, مهندسان طراحی و شبیه سازی CAE, مدیران شبیه سازی

Tues, 6th February 2018, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Introduction to Total Materia

Showing the key functionality and data available in Total Materia, see exactly how you can gain access to properties for over 450,000 metallic and non-metallic materials as well as using international cross reference tables, material comparisons, the largest available resource for stress strain and cyclic properties and much much more.

چه کسانی باید شرکت کنند
تیم های کارشناسی مواد, کارشناسان خرید, مهندسان طراحی و شبیه سازی CAE, مدیران شبیه سازی

Tues, 6th March 2018, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

چه کسانی باید شرکت کنند
تیم های کارشناسی مواد, کارشناسان خرید, مهندسان طراحی و شبیه سازی CAE, مدیران شبیه سازی

Thurs, 5th April 2018, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register